Αυτό το ιστολόγιο είναι διγλωσσο απο τον Ιούλιο του 2011. Οι αναρτήσεις γράφονται ως επι το πλείστον στα ελληνικά και κατόπιν μεταφράζονται στα αγγλικα, το συντομότερο δυνατό.

This blog is bilingual since July 2011. The posts are written mostly in Greek and then translated into English as soon as possible.
All you have to do is scroll down after the Greek post.

Monday, June 24, 2013

Τι είναι η θεραπεία με το AN-DI (& videos)

* Scroll down for English *

Επειδή όλο και περισσότεροι με ρωτάτε τι έκανα στη Γερμανία (εκτός απο ηλιοθεραπεία στας εξοχάς), και επειδη βλέπω ενδιαφέρον και μέλλον στη συγκεκριμένη θεραπεία, οριστε λοιπον πληροφορίες:

Το AN-DI Energetic Corrector είναι ένα ενεργειακό μέσο/συσκευή, η οποία δεν αγγίζει φυσικά το βιολογικό αντικείμενο (π.χ. το σώμα), αλλά προκαλεί μια φωταύγεια στα "βιολογικά ενεργά σημεία" (ΒΑΡ) και α) δείχνει τα αποτελέσματα της συχνότητας του ορατού φάσματος, και β) ταυτόχρονα τα αντιμετωπίζει και τα διορθώνει. 

Η λειτουργία του AN-DI Energetic Corrector (ενεργητικού διορθωτή) βασίζεται στην ηλεκτρική ταλάντωση. Όλα τα όντα έχουν την ίδια ηλεκτρική ισχύ τάσης και οι ταλαντώσεις τους καταγράφονται μέσω των περιοδικά υψηλών δονησεων των ηλεκτρικα φορτωμενων σωματιδίων. Η διαφορετική συμπεριφορά των ηλεκτρικά φορτωμένων σωματιδίων, φαίνεται από τη φωταύγεια των ΒΑΡs σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Μια ημι-περιοδική υψηλή δόνηση ευδιάκριτα φορτωμένων σωματιδίων δημιουργείται, με την ηλεκτρική ταλάντωση (κατά τις εξόδους των ηλεκτροδίων), έτσι ώστε η θέση της κρούσης να εμφανίζεται αυτόματα. Η επίδραση αυτών των σωματιδίων λαμβάνει χώρα από 5 έως 20 cm πάνω από την επιφάνεια του σώματος. Αυτό προκαλεί τη φωταύγεια των ΒΑΡs στην επιφάνεια του ζώντος οργανισμού.

Αυτά τα BAPs περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την παθολογία ενός οργάνου (ή ομάδα οργάνων), για το παρόν, από το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον, επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη διάγνωση. Η διόρθωση πραγματοποιείται αυτόματα κατά την εξέταση των σημείων, όσο μεταφέρονται οι πληροφορίες της παθολογιας του ατόμου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AN-DI, πως είναι δυνατό να επιδιορθωσει κατεστραμμένα κύτταρα και πως μπορει να αντιμετωπίσει χρόνιες και σοβαρές παθήσεις, θα βρείτε στο site: 


Ή μπορείτε να επικοινωνήσετε (στα αγγλικα και γερμανικά) με τον Dr. Pfützner μέσω email ή τηλεφωνικά: 

Στο video ο γιατρός εξηγεί:

Εγω, κατα τη διάρκεια μιας θεραπείας με AN-DI Corrector:

Για τη δική μου περίπτωση έγινε ένας κύκλος 12 συνεδριών (4 την εβδομάδα x 3 εβδομάδες). Τα αποτελέσματα πρέπει να αρχίσουν να φαίνονται σε 3 εβδομάδες απο την τελευταία συνεδρία. Μου συστήθηκε να προσέχω τη διατροφή μου που πρέπει να είναι αλκαλικη όσο γίνεται, να συνεχίσω τακτικά φυσικοθεραπεια και λογοθεραπεια και να παίρνω τα ακόλουθα σκευάσματα/συμπληρώματα:
Calypso Nahrungsergänzungsmittel
Calciumcolaminphosphat
Calmvalera Hevert
Hewekliman Complex
Prospan
LaVita juice
Εγω πρόσθεσα τον διαλογισμό που άρχισα τακτικά, τη θετικη διάθεση, πολυ νερό και βιολογικά τσαγια. 
Προβλέπεται να επιστρέψω στη Γερμανία για τον δεύτερο κύκλο θεραπειών, διάρκειας 2 εβδομαδων, στις 23 Σεπτεμβρίου. 


Να υπενθυμίσω εδώ ότι, όπως και σε όλο το ιστολόγιο Georgia's healing path, απλα περιγράφω τις εμπειρίες μου και σε καμμια περίπτωση δε συμβουλευω ή συστήνω. 

Because many of you ask me what I did in Germany (apart from sunbathing in the countryside), and since I see future and interest in this therapy, here's more information:

The AN-DI Energetic Corrector is an energetically active instrument/apparatus, which isn’t physically touching the biological object (e. g. body), but evokes a luminescence in the “biological active points” (BAP) and a) shows results in the frequency of the visible spectrum and b) in the mean time treats and corrects them.
The working of the AN-DI energetic Corrector is based on electric oscillation. All beings have an identical electrical voltage effect and their oscillations are recorded through periodic top vibrations of electric loaded particles. The different behaviour of the electrically loaded particles is shown by the luminescence of the BAP`s in all living organisms. A quasi-periodic top vibration of distinctly loaded particles is created, with the electric oscillation (within the exits of the electrodes), so that the location of impact is automatically shown. The impact of these particles takes place from 5 to 20 cm above the surface of the body. This evokes the luminescence of the BAP`s on the surface of the living organism.

These BAP`s contain information about the pathology of an organ, or group of organs, for the present, from the past and also for the future, allowing an early diagnosis. The correction automatically takes place during the examination of the points while the pathological information is being transmitted. 

More information about the AN-DI, its possibility to repair damaged cells and how it  can treat chronic and severe conditions, you can find here:  


Or you can contact (English and German) Dr. Pfützner via email or telephone:

Dr. Kurt Pfützner:

Me, during treatment:

For my case, the first cycle was 12 sessions (four per week x 3 weeks). Results should begin to appear in three weeks after the last session. I have been advised to watch my diet to be as alkaline as possible, continue regularly Physiotherapy and Speech therapy and be on the following supplements:
Calypso Nahrungsergänzungsmittel
Calciumcolaminphosphat
Calmvalera Hevert
Hewekliman Complex
Prospan
LaVita juice

I added meditation that I began performing daily, positive mood, lots of water and organic teas.
Planned to return to Germany for the second treatment cycle of 2 weeks, on September 23.


Let me remind here that, as in all this blog, I merely describe my experiences and NOT in any case advise or recommend anything. 


No comments:

Post a Comment